SportsData Golf v3

Sports

Golf Headshots API

Popular Endpoints

get /v3/golf/headshots/{format}/Headshots

Headshots

Use this endpoint

Key API Info

Base endpoint
https://api.sportsdata.io/v3/golf/